اتصالات

زانو ۴۵ درجه

زانو ۹۰ درجه

سه راهی ۴۵ درجه

سه راهی ۹۰ درجه

سیفون پایه دار

سه راهی تبدیلی ۴۵ درجه

سه راه تبدیلی ۹۰ درجه

کوپلینگ(سوکت)