مدیران

مدیران

سعید نظری
سعید نظری

علی حاتمی

مدیر فنی

سیف اله نوریان

مدیر فروش

جعفر صفی زاده

مدیر داخلی

مهراد زمانی

مدیر مالی

وحید شهبازی

امور حقوقی

وحید نوری

مدیر فناوری

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات