معرفی مدیران

سعید نظری
سعید نظریمدیر عامل
مدیر عامل مجموعه صنعتی صاپنا دلفان
جعفر صفی زاده
جعفر صفی زادهمدیر داخلی
سیف اله نوریان
سیف اله نوریانمدیر فروش
علی حاتمی
علی حاتمیمدیر فنی
وحید شهبازی
وحید شهبازیامور حقوقی
مهراد زمانی
مهراد زمانیامور مالی
وحید نوری
وحید نوریمدیر فناوریv.noori84@gmail.com